Policy

Personuppgiftspolicy

GDPR
(General Data Protection Regulation)
Solna Hunddagis AB

  

 Ansvar och funktioner

Roll Namn Kontaktinformation
Verkställande direktör, VD Malin Jonsson 070-454 90 43‬
Dataskyddsombud, CTO Edvard Larsson 0705-130 120
Tillsynsmyndighet Datainspektionen 08 657 61 00

Ansvarig del av organisationen för samtlig hantering av personuppgifter inom Solna Hunddagis är huvudkontoret i Solna:

Solna Hunddagis AB
Hagbyvägen 2
169 30 Solna
Sverige
Organisationsnummer 556863-6673
www.solnahunddagis.se

Solna Hunddagis AB hantering av personuppgifter

Målet med Solna Hunddagis ABs (hädanefter SHD) hantering av personuppgifter är att inte samla in mer data än nödvändigt för att kunna leverera sina tjänster inom hundomsorg.
Insamlandet syftar till att ge möjlighet till att leverera produkter, fakturering, nyhetsbrev och support till berörda kunder.

Inga uppgifter får samlas in av SHD i andra syften utan medgivande från SHD’s kunder.

Avseende försäljning till privatpersoner så är behandlingen av personuppgifter nödvändig för att ett avtal med den registrerade ska kunna ingås eller fullgöras.

Avseende försäljning till företag eller organisationer så är behandlingen av personuppgifter nödvändig med hänsyn till det berättigade intresset att tjänsten/produkten ska kunna levereras till de registrerade vilka företagskunden lämnat uppgifter om. Utöver detta så är behandlingen av personuppgifter kring kontaktpersoner hos företag nödvändig med hänsyn till det berättigade intresset att SHD ska kunna komma i kontakt med företagskunden.

SHD behandlar också personuppgifter för att med hänsyn till det berättigade intresset att kunna lämna information om erbjudna tjänster/produkter till kunder.

Personuppgifter för behandling samlas i huvudsak in från den registrerade själv. I undantagsfall kan kreditupplysning eller kontroll hos skatteverket förekomma.

Vad klassas som personuppgifter?

Alla uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person klassas som personuppgifter, detta innefattar bland annat:

  • Namn
  • Personnummer
  • Organisationsnummer
  • VAT nummmer
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • IP-adress

Lagring av personuppgifter

Alla personuppgifter skall lagras i säker form dit endast behörig personal, kunden själv eller personer som kunden gett tillträde har tillgång till. Behörig personal hos SHD utses av SHDs VD eller CTO. I samband med att behörighet erhålls så åligger det VD eller CTO att säkerställa att personen förstått och undertecknat detta dokument.

Automatisk radering av personuppgifter

I de fall en kund inte använder eller köper något av SHDs levererade tjänster eller produkter inom en tidsperiod på 24 månader, så kommer kundens personuppgifter att automatisk raderas. Uppgifter i tredjeparts system kommer också att raderas i samband med detta.

Radering av personuppgifter

En användare kan när som helst begära att bli borttagen ur samtliga SHDs system och tredjepartssystem. Detta kan göras via epost till gdpr@solnahunddagis.se.
En sådan begäran verkställs senast inom en vecka (7 dagar).

Möjlighet att korrigera och ändra uppgifter

En kund och användare har när som helst möjlighet att korrigera, uppdatera eller ändra sina uppgifter via epost till gdpr@solnahunddagis.se.

Klagomål

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

Användning av tredjepartssystem

SHD använder sig av nedanstående tredjepartssystem i vilka användares personuppgifter lagras.

Funktion Lagrade uppgifter Part
Fakturering / ekonomi E-post, telefonnummer, adress och namn, organisationsnummer och VAT nummer Fortnox AB
E-postmarknadsföring E-post och namn Mailchimp
Webbutik Namn, adress, telefonnummer, E-post och IP adress Woocommerce

Version 1.0 2020-03-29